فوبی های خاص
اختلافات دوستی
نگه داشتن مدفوع
فاصله سنی بین فرزندان