قشقرق کودک
کودک سرکش
والدین سمی
نگه داشتن مدفوع
فاصله سنی بین فرزندان
جای خواب