مرگ
تکالیف مدرسه
اضطراب اجتماعی
تروما
مهارتهای حرکتی ظریف
مهارت های حرکتی درشت