لالی انتخابی
نگه داشتن مدفوع
فاصله سنی بین فرزندان